Az egyszerűsített honosítás esetei és feltételei
Kérelmére kedvezményesen honosítható a nem magyar állampolgár, ha
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban,
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti,
- felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását (ún. csángó klauzula), és
- magyar nyelvtudását igazolja.

2013. március 1-től az egyszerűsített honosítás esetkörei bővültek.
Kedvezményes honosítását kérheti az a nem magyar állampolgár, aki 
- magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy
- öt éve él házasságban és közös gyermekük született,
- feltéve mindkét esetben, hogy a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs
folyamatban, továbbá ha
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, és
- magyar nyelvtudását igazolja.
Az öt vagy tíz év megléte a házasság, és nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás, vagyis elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar állampolgár a
házastárs.

Egyszerűsített honosításhoz szükséges nyomtatványok 

Egyszerűsített honosítási kérelem

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/d/e9/92000/2020egyszerusitetthonositasikerelem.pdf

ADATLAP honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/5/24/60000/EHON_hazai_adatlap_szuletes2013.pdf

ADATLAP Honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezéséhez 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/6/24/60000/EHON_hazai_adatlap_hazassagi2013.pdf

 

Kötelező mellékletek:

  • a Honosítási- visszahonosítási kérelemnyomtatvány
  • a kérelmező saját kézzel írt önéletrajza, a 18. életév betöltését követően - Kérelem része 
  • a kérelmező(k) születési anyakönyvi kivonata, illetve családi állapotát igazoló okmányok (pl. házassági anyakönyvi kivonat, hiteles bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat) eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve, 
  • a „honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez” szükséges adatlap, illetve házas/elvált/özvegy családi állapotú kérelmezőnek a „honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön történt házasságkötésének hazai anyakönyvezéséhez” szükséges adatlap  

Magyarország területén történt anyakönyvi esemény (születés, házasság) esetén nem szükséges az adatlap csatolása. Ha a kérelmező nőtlen/hajadon, erről nem szükséges igazolást csatolnia, elegendő a kérelemnyomtatvány első oldalán erre vonatkozóan nyilatkoznia.

  • a kötelező személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges arcfénykép-, aláírás- és ujjnyomat-minta (melyet az átvevő az egyszerűsített honosítási kérelem benyújtásakor rögzít)
  • felmenőre való hivatkozás esetén a felmenők magyar állampolgárságát igazoló okiratok, amelyek lehetnek:
  • szülők, nagyszülők, dédszülők, stb. hiteles (állami) születési/házassági/halotti anyakönyvi kivonatai, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve
  • a felmenő magyar állampolgárságát igazoló egyházi és levéltári igazolás(ok), a forrás pontos megjelölésével (kötetszám, lapszám, bejegyzés száma), idegen nyelven kiállított okirat esetén, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve
  • a felmenő katonakönyve, munkakönyve, iskolai bizonyítványa, egyéb olyan hivatalos okirat, amely igazolja a felmenő nevét, születési helyét és idejét- idegen nyelven kiállított okirat esetén, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve

A felmenői láncnak levezethetőnek kell lennie, vagyis nem elegendő például a hivatkozott dédapa születési anyakönyvi kivonatát csatolni, hanem szükséges a köztes felmenők (pl. apa és nagyapa) igazolása is. Anyai ágon való hivatkozás esetén szükséges a leánykori és a házassági nevet igazolni, ezért szükséges a házassági anyakönyvi kivonat(ok) csatolása is. Amennyiben valamely hozzátartozó már állampolgárságot szerzett egyszerűsített honosítással, nem szükséges a felmenői igazolások ismételt csatolása, elegendő a honosított személy adatainak megadása (név, születési hely és idő – a kérelemnyomtatvány 2.oldalán), esetleg honosítási okirata másolatának csatolása – ebben az esetben a szükséges okiratokat hivatalból átemelik a hivatkozott személy anyagából.

Az eredeti okiratról hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot Magyarország területén az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Zrt. készíthet, külföldön a magyar konzul. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 Rendelete alapján 2019. február 16. napja óta hiteles fordításként fogadjuk el az EU tagországaiban hiteles fordítói joggal rendelkező személyek által készített hiteles fordításokat is.

Hiteles másolatot Magyarországon kizárólag közjegyző, az Országos Fordító és Fordítást Hitelesítő Iroda, illetve külföldön a magyar konzuli tisztviselő készíthet.

A kérelemnyomtatvány erre rendszeresített helyén meg kell jelölni, hogy a kérelmező hol kívánja letenni az állampolgársági esküt/fogadalmat – erre sor kerülhet bármely magyar településen vagy külképviseleten is. Budapesti eskü-/fogadalom hely esetén kérjük a kerületet is megjelölni.

2020. február 1-jét követően benyújtott egyszerűsített honosítási kérelem esetén a kérelmezőnek a lakóhelyétől és életkorától függetlenül, hivatalból személyazonosító igazolvány kerül kiállításra. A kérelem benyújtásakor kötelező a személyazonosító igazolvány kiállításához az aláírás- és arcfénykép-, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben az ujjnyomat-felvételezés, erre tekintettel a kiskorú kérelmezőknek is személyesen jelen kell lenniük. A kiskorú kérelmezők nevében eljárva a törvényes képviselő írja alá a személyazonosító igazolvány igényléséhez szükséges adatlapot, azonban ha feltételezhető, hogy a kiskorú kérelmező az eskütétel időpontjáig a 12. életévét betölti, neki kell azt aláírnia. A felvett adatok alapján kiállított személyazonosító igazolványt a kérelmező/kérelmezők az állampolgársági eskü/fogadalom letételének napján kapja/kapják meg.